Algemene Voorwaarden Myfitplan

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Myfitplan, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 80106072, handelend onder de naam van Myfitplan.

1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden: betreft deze Algemene Voorwaarden
1.2 Diensten: alle diensten die Myfitplan levert aan de klant
1.3 Klant: natuurlijk persoon die een dienst afneemt bij Myfitplan
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Myfitplan voor het afnemen van een dienst

2. Aanbod
2.1 Als een aanbod een geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk vermeld in het aanbod
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om een dienst van Myfitplan af te nemen
2.3 Myfitplan mag de aangeboden diensten wijzigen. De klant kan dan geen aanspraak maken op aanbiedingen of prijzen die door Myfitplan worden gehanteerd, anders dan het aanbod dat de klant heeft geaccepteerd
2.4 Eventuele vergissingen en/of fouten in ons aanbod binden Myfitplan niet en de klant kan hier geen rechten aan ontlenen
2.5 Myfitplan heeft het recht aanmelding van een klant te weigeren zonder opgaaf van redenen

3. Overeenkomst en diensten
3.1 Zodra een klant zich heeft aangemeld voor een dienst door middel van een betaling, komt de overeenkomst tot stand
3.2 Bij afname van meerdere diensten door de klant, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de klant en Myfitplan tot stand.
3.3 Wanneer u een digitaal product koopt op deze website gaat uw akkoord met geen restitutie. Dit komt omdat de inhoud direct aan de koper wordt geleverd en voor de koper zichtbaar is.

4. Betaling en prijs
4.1 Voor het betalen van de diensten van Myfitplan kunnen klanten uitsluitend gebruik maken van de door Myfitplan aangeboden betalingsmogelijkheden
4.2 Betaling vindt gelijk plaats bij het afnemen van een dienst, dit betreft een eenmalige betaling
4.3. Facturen worden door Myfitplan elektronisch aangeboden

5. Gebruik van diensten
5.1 Het is de klant niet toegestaan onze diensten anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken

6. Wijzigingen van de overeenkomst/diensten
6.1 Myfitplan is gerechtigd de inhoud van de diensten op elk moment aan te passen, maar zal zorgen dat de kwaliteit en functionaliteit van de diensten gelijk blijft.
6.2 Myfitplan is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen

7. Eigen verantwoordelijkheid klant
7.1 De klant maakt voor eigen rekening gebruik van de diensten van Myfitplan. De klant is zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om blessures of ongelukken te voorkomen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van Myfitplan aanvaardt en/of opvolgt

8. Aansprakelijkheid Myfitplan
8.1 Myfitplan doet haar uiterste best om de juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar website en diensten, maar geeft geen garanties af
8.2 Myfitplan is niet aansprakelijkheid voor schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruiken van de diensten van Myfitplan

9. Overmacht
9.1 Myfitplan is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

10. Overdracht van rechten
10.1 De klant is niet gerechtigd om zijn rechten uit de overeenkomst te verkopen aan derde, zonder toestemming van Myfitplan
10.2 Myfitplan heeft het recht om haar rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst te verkopen, zonder toestemming van de klant

11. Privacy
11.1 Myfitplan verzamelt persoonsgegevens van de klant en maakt gebruik van cookies op de website. Op het gebruik van diensten is de Privacy Verklaring en de Cookieverklaring van Myfitplan van toepassing. Meer informatie hierover is te vinden op de website

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 20-07-2021 in werking getreden